// Benefits of Bird Manure | فروشگاه تی تاک 09199762163

مزایای کود مرغی گرانوله و پلیت بودن آن (قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش) استریل شده با بخار و دما عاری بودن از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا افزایش دهنده ماده آلی خاک افزایش دهنده فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک بسته بندی مناسب درکیسه سه لایه ضد نور کود مرغی موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی ، کشت و کار و خواص شیمیائی خاک می شود سه تن کود مرغی تازه معادل 50 کیلوگرم پتاسیم ، 100 کیلوگرم سوپر فسفاتو 50 تا 100 کیلوگرم ازت دارد. کود مرغی ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت بهسایر کود های حیوانی دارد. این بدان علت است که در کود مرغی مقادیر نسبتا" زیاداسیداوریک و سایر اوریدها وجود دارد و این مواد اشکال مختلف اوره هستند و برایگیاهان زراعی می توانند از طریق خاک و داخل بافت گیاه بسیار سم‍‍ی باشند. کود مرغیتازه حدود 70 درصد رطوبت دارد. کود مرغی اگر به درستی نگهداری و به مزرعه منتقل ومصرف شود کود بسیار با ارزشی می باشد. شرایط نگهداری کودمرغی : نگهداری توده کود مرغی در فضای باز و در معرض باد و بارانموجب هدر رفتن ازت آن به شکل گاز آمونیاک می شود و بوی تند کود مرغی حاصل تصعید گازآمونیاک می باشد و در نتیجه ارزش غذایی کود مرغی از نظر ازت کاهش مییابد. برای کاهش خروج گاز امونیاک و بوی تند کود مرغی و کاستنتلفات روان آب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف ، کود مرغی را با مصرف سولفات آلومینیوم اصلاح می کنند. برای حفظ ازت کود مرغی و کاهش بوی گاز آمونیاک وتلفات ازت مصرف کود سوپر فسفات تریپل به مقدار 50 کیلوگرم به ازای هر تن کود مرغیاستفاده می شود. فسفات با آمونیوم کود مرغی ترکیب شده و از هدر روی ازتمرغی جلوگیری می کند. کمپوست کردن کود مرغی با گوگرد نه تنها آلودگی زیست محیطیمربوط به کود مرغی را کاهش می دهد بلکه موجب افزایش تاثیر زراعی آن نیز میشود. با کمپوست کردن کود مرغی محصولی بدست می آید که حمل و نقل وکاربرد آن راحت تر انجام می گیرد. در فرایند کمپوست سازی ترکیبات گازی دی اکسیدکربن و ازت کود با هوا رفتن هدر می رود. بنابراین گرچه درصد عناصر غذایی کمپوست کودمرغی بیشتر از حالت اولیه آن است اما مقدار عناصر غذایی محصول نهایی کمپوست ازمحصول اولیه آن کمتر است. مقدار مصرف کودمرغی : بهترین روش در تعیین مقدار مصرف کود مرغی در هر هکتار انجام آزمونتجزیه کود مرغی می باشد. در این آزمون مقدار عناصر غذایی موجود در کود مرغی و خواصشیمیائی آن مخصوصا" PH مشخص می شود. مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغیو آزمون خاک زراعی تعیین می شود. زمان و نحوه مصرف کودمرغی : در فصول مختلف سال کود مرغی را در مزارع مصرف می کنند . بامصرف آن در فصل پائیز بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم می گردد. کاربرد کود مرغی در فصل پائیز به منظور جلوگیری از هدر رفتن ازت در خاک های بافت سبک توصیه نمی شود. درکاربرد آن در فصل بهار برای هدر روی ازت در مزرعه فرصت کمی وجود دارد. بهر حال مصرفآن در فصل بهار انجام عملیات زراعی و کاشت را به تاخیر می اندازد و می تواند موجبافزایش فشردگی خاک شود. در بیشتر مواقع کود مرغی را در فصولتابستان و زمستان مصرف می کنندو هنگام مصرف کود مرغی در قبل از کاشت ، مخلوط کاملآن با شخم زدن خاک برای اجتناب از قرار گرفتن بذور در محل دارای کود مرغی زیاد توصیه می شود . چون امکان دارد بذور گیاهان زراعی در اثر سمیت آمونیاک جوانه نزنندو یا گیاهچه حاصل از آنها از بین بروند. تقریبا" 35 تا 50 درصد ازتموجود در قسمت آلی کود مرغی برای گیاهان هر ساله قابل استفاده است. بعد از مصرف کودمرغی تقریبا" 20 درصد ازت کل آن برای گیاهان زراعی در سال دوم و حدود 5 تا 10 درصدآن در سال سوم قابل استفاده می باشد. مصرف صحیح و پخش درست آن درسطح مزرعه به منظور حداکثر استفاده از ارزش کود مرغی و و قرار گرفتن عناصر غذایی آنبه یک اندازه برای گیاهان زراعی مهم می باشد. مقدار تلفات ازت کود مرغی پس از پخشدر سطح مزرعه به فاصله زمانی مصرف و اختلاط آن با خاک بستگی دارد. اختلاط آن با خاکدر مدت 12 ساعت پس از پخش کود مرغی برای به حداکثر رساندن راندمان ازت بسیار مطلوب است. تحقیقات نشان داد استفاده از كود مرغی به شیوه چالكود در باغات درصد زودخندانی پسته ها را كاهش می دهد. حمید علیپور كارشناس ارشد موسسه تحقیقات پسته كشور و یكی از مجریان طرح «اثر كود آلی بر آلودگی پسته به آفلاتوكسین» ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ایانا گفت: به نظر می رسد عدم اعمال شیوه های صحیح مدیریت در باغات پسته نظیر آبیاری، تغذیه مناسب و... سبب تشدید آلودگی محصول پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس می شود. وی افزود: طی سالهای اخیر برخی از صاحبنظران بر این باورند كه افزون كودهای آلی به ویژه كود مرغی به خاك در باغات پسته بستر مناسبی را برای رشد قارچ و در نتیجه گسترش آلودگی در باغات پسته را فراهم می كند. علیپور در ادامه گفت: برای بررسی صحت این فرضیه و همچنین به منظور بررسی اثرات كود آلی بر كیفیت میوه پسته طرح «اثر كود آلی بر آلودگی پسته به آفلاتوكسین» بر روی درختان بارور پسته رقم اوحدی در منطقه رفسنجان اجرا شد. وی تیمارهای مورد آزمایش را شامل: افزودن كود مرغی به روش چالكود، افزون كود مرغی به طریقه سطحی و تیمار شاهد (بدون افزودن كود مرغی) دانست. این پژوهشگر در خصوص نتایج بدست آمده از این طرح گفت: نتایج نشان داد كه تیمار شاهد با اختلاف معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر باعث افزایش درصد پسته های زودخندان و درصد پسته های ترك خورده و نامنظم شد. علیپور با اشاره به اینكه استفاده از كود مرغی به شیوه سطحی و چالكود باعث تغذیه مناسب درختان پسته شده و درصد پسته های زودخندان و ترك خورده را كاهش می دهد، افزود: از آنجایی كه پسته های زودخندان منبع آلودگی پسته بر آفلاتوكسین هستند می توان گفت كه استفاده از كود مرغی در باغات پسته به واسطه كاهش پدیده زودخندانی نقش مهمی را در كاهش آلودگی پسته به آفلاتوكسین دارد. وی استفاده از كود مرغی به روش چالكود را در خصوص كاهش قارچ آسپرژیلوس فلاووس مفیدتر از روش سطحی دانست و افزود: براساس نتایج به دست آمده استفاده از كود مرغی به روش چالكود به دلیل پنهان بودن كود در عمق 25 تا 55 سانتیمتری خاك از ایجاد بستر مناسب رشد قارچ و گسترش آلودگی در باغ جلوگیری می كند. بنابراین استفاده از كود مرغی در باغات پسته باعث بهبود كیفی و كمی میوه پسته می شود. شمار تماس ثبت سفارش:09199762163

مزایای کود مرغی

گرانوله و پلیت بودن آن (قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش)
استریل شده با بخار و دما
عاری بودن از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا
افزایش دهنده ماده آلی خاک
افزایش دهنده فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک
بسته بندی مناسب درکیسه سه لایه ضد نور

کود مرغی موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی ، کشت و کار و خواص شیمیائی خاک می شود
سه تن کود مرغی تازه معادل 50 کیلوگرم پتاسیم ، 100 کیلوگرم سوپر فسفاتو 50 تا 100 کیلوگرم ازت دارد.
کود مرغی ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت بهسایر کود های حیوانی دارد. این بدان علت است که در کود مرغی مقادیر نسبتا” زیاداسیداوریک و سایر اوریدها وجود دارد و این مواد اشکال مختلف اوره هستند و برایگیاهان زراعی می توانند از طریق خاک و داخل بافت گیاه بسیار سم‍‍ی باشند. کود مرغیتازه حدود 70 درصد رطوبت دارد. کود مرغی اگر به درستی نگهداری و به مزرعه منتقل ومصرف شود کود بسیار با ارزشی می باشد.
شرایط نگهداری کودمرغی :
نگهداری توده کود مرغی در فضای باز و در معرض باد و بارانموجب هدر رفتن ازت آن به شکل گاز آمونیاک می شود و بوی تند کود مرغی حاصل تصعید گازآمونیاک می باشد و در نتیجه ارزش غذایی کود مرغی از نظر ازت کاهش مییابد.
برای کاهش خروج گاز امونیاک و بوی تند کود مرغی و کاستنتلفات روان آب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف ، کود مرغی را با مصرف سولفات آلومینیوم اصلاح می کنند.
برای حفظ ازت کود مرغی و کاهش بوی گاز آمونیاک وتلفات ازت مصرف کود سوپر فسفات تریپل به مقدار 50 کیلوگرم به ازای هر تن کود مرغیاستفاده می شود.
فسفات با آمونیوم کود مرغی ترکیب شده و از هدر روی ازتمرغی جلوگیری می کند. کمپوست کردن کود مرغی با گوگرد نه تنها آلودگی زیست محیطیمربوط به کود مرغی را کاهش می دهد بلکه موجب افزایش تاثیر زراعی آن نیز میشود.
با کمپوست کردن کود مرغی محصولی بدست می آید که حمل و نقل وکاربرد آن راحت تر انجام می گیرد. در فرایند کمپوست سازی ترکیبات گازی دی اکسیدکربن و ازت کود با هوا رفتن هدر می رود. بنابراین گرچه درصد عناصر غذایی کمپوست کودمرغی بیشتر از حالت اولیه آن است اما مقدار عناصر غذایی محصول نهایی کمپوست ازمحصول اولیه آن کمتر است.

مقدار مصرف کودمرغی :
بهترین روش در تعیین مقدار مصرف کود مرغی در هر هکتار انجام آزمونتجزیه کود مرغی می باشد. در این آزمون مقدار عناصر غذایی موجود در کود مرغی و خواصشیمیائی آن مخصوصا” PH مشخص می شود. مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغیو آزمون خاک زراعی تعیین می شود.
زمان و نحوه مصرف کودمرغی :
در فصول مختلف سال کود مرغی را در مزارع مصرف می کنند . بامصرف آن در فصل پائیز بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم می گردد.
کاربرد کود مرغی در فصل پائیز به منظور جلوگیری از هدر رفتن ازت در خاک های بافت سبک توصیه نمی شود.
درکاربرد آن در فصل بهار برای هدر روی ازت در مزرعه فرصت کمی وجود دارد. بهر حال مصرفآن در فصل بهار انجام عملیات زراعی و کاشت را به تاخیر می اندازد و می تواند موجبافزایش فشردگی خاک شود.
در بیشتر مواقع کود مرغی را در فصولتابستان و زمستان مصرف می کنندو هنگام مصرف کود مرغی در قبل از کاشت ، مخلوط کاملآن با شخم زدن خاک برای اجتناب از قرار گرفتن بذور در محل دارای کود مرغی زیاد توصیه می شود . چون امکان دارد بذور گیاهان زراعی در اثر سمیت آمونیاک جوانه نزنندو یا گیاهچه حاصل از آنها از بین بروند.
تقریبا” 35 تا 50 درصد ازتموجود در قسمت آلی کود مرغی برای گیاهان هر ساله قابل استفاده است. بعد از مصرف کودمرغی تقریبا” 20 درصد ازت کل آن برای گیاهان زراعی در سال دوم و حدود 5 تا 10 درصدآن در سال سوم قابل استفاده می باشد.
مصرف صحیح و پخش درست آن درسطح مزرعه به منظور حداکثر استفاده از ارزش کود مرغی و و قرار گرفتن عناصر غذایی آنبه یک اندازه برای گیاهان زراعی مهم می باشد. مقدار تلفات ازت کود مرغی پس از پخشدر سطح مزرعه به فاصله زمانی مصرف و اختلاط آن با خاک بستگی دارد. اختلاط آن با خاکدر مدت 12 ساعت پس از پخش کود مرغی برای به حداکثر رساندن راندمان ازت بسیار مطلوب است.
تحقیقات نشان داد استفاده از كود مرغی به شیوه چالكود در باغات درصد زودخندانی پسته ها را كاهش می دهد.
حمید علیپور كارشناس ارشد موسسه تحقیقات پسته كشور و یكی از مجریان طرح «اثر كود آلی بر آلودگی پسته به آفلاتوكسین» ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ایانا گفت: به نظر می رسد عدم اعمال شیوه های صحیح مدیریت در باغات پسته نظیر آبیاری، تغذیه مناسب و… سبب تشدید آلودگی محصول پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس می شود.
وی افزود: طی سالهای اخیر برخی از صاحبنظران بر این باورند كه افزون كودهای آلی به ویژه كود مرغی به خاك در باغات پسته بستر مناسبی را برای رشد قارچ و در نتیجه گسترش آلودگی در باغات پسته را فراهم می كند.
علیپور در ادامه گفت: برای بررسی صحت این فرضیه و همچنین به منظور بررسی اثرات كود آلی بر كیفیت میوه پسته طرح «اثر كود آلی بر آلودگی پسته به آفلاتوكسین» بر روی درختان بارور پسته رقم اوحدی در منطقه رفسنجان اجرا شد.
وی تیمارهای مورد آزمایش را شامل: افزودن كود مرغی به روش چالكود، افزون كود مرغی به طریقه سطحی و تیمار شاهد (بدون افزودن كود مرغی) دانست.
این پژوهشگر در خصوص نتایج بدست آمده از این طرح گفت: نتایج نشان داد كه تیمار شاهد با اختلاف معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر باعث افزایش درصد پسته های زودخندان و درصد پسته های ترك خورده و نامنظم شد.
علیپور با اشاره به اینكه استفاده از كود مرغی به شیوه سطحی و چالكود باعث تغذیه مناسب درختان پسته شده و درصد پسته های زودخندان و ترك خورده را كاهش می دهد، افزود: از آنجایی كه پسته های زودخندان منبع آلودگی پسته بر آفلاتوكسین هستند می توان گفت كه استفاده از كود مرغی در باغات پسته به واسطه كاهش پدیده زودخندانی نقش مهمی را در كاهش آلودگی پسته به آفلاتوكسین دارد.
وی استفاده از كود مرغی به روش چالكود را در خصوص كاهش قارچ آسپرژیلوس فلاووس مفیدتر از روش سطحی دانست و افزود: براساس نتایج به دست آمده استفاده از كود مرغی به روش چالكود به دلیل پنهان بودن كود در عمق 25 تا 55 سانتیمتری خاك از ایجاد بستر مناسب رشد قارچ و گسترش آلودگی در باغ جلوگیری می كند. بنابراین استفاده از كود مرغی در باغات پسته باعث بهبود كیفی و كمی میوه پسته می شود.
شمار تماس ثبت سفارش:09199762163

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • انواع فوم بسته بندی فوم توری فوم رولی ورقه ای
  • انواع تسمه پلاستیکی بسته بندی
  • رول باز کن تسمه پلاستیکی PP
  • جت هیتر گازوئیلی باکدار 100 هزار کیلو کالری
  • https://www.ttakco.com/

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.